För vården : ME/CFS

Medelsvår till svår ME/CFS

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting inom vårdval ME/CFS och vården omfattas av högkostnadsskyddet. Vi har börjat bygga upp verksamheten, utökar i takt med efterfrågan och har ett vårdprogram.

Remisser

Remiss bör skrivas för patienter med medelsvår-svår ME/CFS, alltså med uttalade funktionshinder eller sängbundna. Det kan också gälla en oklarhet i diagnostiken, behov av omvärdering av tidigare ME/CFS-diagnos, eller behov av teambaserade rehabiliteringsinsatser. Remisser ska innehålla bland annat övervägande av differentiell diagnostik, resultat av provtagningar och somatisk och psykiatrisk sjukdomshistoria. ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna. En fullständig beskrivning av remissinnehållet finns på viss.nu.

Vi välkomnar läkarremisser som är väl utformade. Patienter är välkomna från alla delar av landet, dock anser vi att bästa vården sker nära hemmet. Resor och läkarbesök tär hårt när sjukdomens huvudsymtom är ansträngningsutlöst försämring. Därför kan vi också, när det är tillämpligt, göra hembesök och prövar att i vissa fall även kunna möta patienten via internetuppkoppling.

Orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Vi vill i god vetenskaplig ordning handlägga utredning och de behandlingar som redan är godkända och beprövade, men också ligga i framkant i forskningen kring tänkbara behandlingar utifrån välgrundade teorier och erfarenheter.