Remiss till ME-Center

Medelsvår till svår ME/CFS

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms region inom vårdval ME/CFS och vården omfattas av högkostnadsskyddet. Vi bygger kontinuerligt upp verksamheten, utökar i takt med efterfrågan och har ett vårdprogram.

Remisser

Remiss bör skrivas för patienter med medelsvår-svår ME/CFS, alltså med uttalade funktionshinder eller sängbundna. Remissen kan också gälla en oklarhet i diagnostiken eller behov av omvärdering av tidigare ME/CFS-diagnos. Remisser ska innehålla bland annat övervägande av differentiell diagnostik, resultat av provtagningar och somatisk och psykiatrisk sjukdomshistoria. ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna. En fullständig beskrivning av remissinnehållet finns på viss.nu.

Vi välkomnar läkarremisser som är väl utformade. Patienter är välkomna från alla delar av landet, dock anser vi att bästa vården sker nära hemmet. Resor och läkarbesök tär hårt när sjukdomens huvudsymtom är ansträngningsutlöst försämring. Därför kan vi också, när det finns behov, göra hembesök (gäller endast patienter inom Stockholms region och de mest närliggande orterna i Sörmland, Västmanland och Uppland). Vi har också möjlighet till videobesök med patienten, men tyvärr är tillgången begränsad.

Orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Vi vill i god vetenskaplig ordning handlägga utredning och de behandlingar som redan är beprövade, men också ligga i framkant i forskningen kring tänkbara behandlingar utifrån välgrundade teorier och erfarenheter.