Hållbarhetspolicy

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

Bakgrund

Smärta i rygg, nacke och axlar, samt lätt och medelsvår psykisk ohälsa förekommer i primärvården hos cirka 150 000 personer per år i Stockholms län. Mot denna bakgrund har Stockholms läns landsting inrättat vårdvalet Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, där Bragée Rehab är en av länets åtta aktörer. Verksamheten har varit aktiv inom vårdvalet sedan oktober 2014. Bragée Rehab består av två enheter under samma tak: en för långvarig smärta och en för utmattningssyndrom.

Diagnoserna långvartig smärta och utmattning står för två tredjedelar av alla länets sjukskrivningar. Den diagnos som har ökat mest är utmattningssyndrom. Det finns ett stort rehabiliteringsbehov och få konstaterat effektiva metoder utöver det generella ”multimodal rehabilitering”. Med vårdval avses enligt landstinget att mångfalden ska öka.

Godkännandekraven för uppdraget innebär ett minimum per år på 400 patienter i bedömning och av dem minst på 300 patienter i rehabilitering.

Bragée Medect är sedan februari 2017 även godkänd vårdgivare och partner till Stockholms läns landsting inom vårdvalet ME/CFS. Troligen finns cirka 10 000 drabbade inom Stockholm. Vi har börjat bygga upp en specialenhet med namnet ME/CFS-Center med siktet att nå landstingets uttalade mål att ME vården i Stockholm skall bli nationellt ledande, präglat av samverkan och med aktiv forskningsprofil.

Jämställdhet

Bragée Rehab ska vara en aktiv partner till Stockholms läns landsting kring jämställdhet. De riktlinjer som landstinget satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

Hållbarhet

· Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

· Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.

· Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet.

· Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.

· Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.

· Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.

· Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.