Me-Center stänger i december 2023

Avtalet avslutas i förtid

Det är med tungt hjärta vi måste meddela att Bragée ME-center kommer att upphöra med sin verksamhet den 15 december 2023.

Vi har tagit beslutet mot bakgrund av att HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) beslutade att säga upp vårt avtal med avveckling fram till 2025. Vårt beslut att säga upp avtalet i förtid har inte tagits lättvindigt. Tyvärr har våra förslag för hur det skulle kunna fungera fram till 2025 inte hörsammats och dessutom har ersättningsnivåerna sänkts fr o m februari i år, på ett sätt som gör det omöjligt att fortsätta tiden ut. Redan det att driva en verksamhet under nedläggningsbeslut är en svårighet och under dessa förutsättningar blir grunden inte hållbar för att ge våra patienter den vård vi vill erbjuda. Vi har samtidigt förståelse för att beslutsfattarna inom regionen behöver balansera en mängd patientbehov i ett pressat ekonomiskt klimat.

Fram till vår sista verksamhetsdag, den 15 december 2023, är vår ambition att fortsatt kunna erbjuda hembesök, gruppbehandlingar och att fullfölja den forskning som påbörjats. Vi kommer ta emot remisser för bedömning/diagnos av nya patienter fram till den 15 november 2023.

Vi förstår att en ny projektgrupp inom regionen bildats. Denna grupp kommer att både fokusera på primärvården, där den största delen av vården för ME-patienter ska bedrivas, samt på öppnandet av en specialistklinik som primärvården kan remittera ME-patienter till för mer specialiserad vård. Det finns alltså hopp för de många drabbade.

Observera att detta beslut endast gäller Bragée ME-Center. Bragée Rehabs rehabiliteringsprogram för smärta och utmattning berörs inte, den verksamheten fortsätter som tidigare planerat fram till 2025.