Medect neuropsykiatrisk utredning

ADHD eller inte
– utredning ger svar

Livet för den som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder – ADHD, ADD, autism – kan vara enormt slitsamt, både när det gäller den praktiska vardagen och i relationer och jobb.

Allt fler vuxna låter utreda sig, ofta efter att en son eller dotter fått diagnos och man känner igen sig. Men väntetiderna inom den offentliga vården är långa och många söker privata alternativ. Denna information avser utredning/vård hos oss via sjukvårdsförsäkring eller egenbetald vård. I nuläget utreder vi personer som är 18 år och äldre. Nedan finns en generell beskrivning av processen och den behandling som kan ta vid om en utredning visar på neuropsykiatriskt funktionshinder.

Det första besöket kostar 1500 kr. Om det visar att det finns skäl att gå vidare med en fullständig utredning, så dras beloppet av från utredningskostnaden, vilken är totalt 32000 kr.


Första besök: Första besöket är hos en psykolog som utvärderar individens symtom och medicinska historik.

Utredning, diagnos och behandlingsplan: För att fastställa en neuropsykiatrisk diagnos krävs en noggrann bedömning av symtomen och deras konsekvenser för individens vardagsliv. Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar, med aktiv total besökstid på 8–10 timmar, med tider hos både läkare och psykolog. Därefter sammanställs utredningen och resultatet presenteras vid ett besök efter cirka en vecka.

Utredningen inkluderar neuropsykologiska tester, frågeformulär, observationer och familjehistorik. Hos läkaren görs också en kroppslig undersökning och provtagning ordineras.

I utredningen ingår även intervju med föräldrar och/eller andra närstående. Målet är att identifiera specifika kriterier för en diagnos enligt de gällande diagnostiska manualerna, såsom DSM-5 eller ICD-10.

Om en diagnos kan fastställas utarbetas också en individuell behandlingsplan. Denna plan kan omfatta olika terapeutiska interventioner och stödåtgärder baserat på individens behov. Exempel på behandling kan vara läkemedel, psykoterapi, beteendeterapi, social färdighetsträning och pedagogiskt stöd.

Behandling och uppföljning:

Läkemedel: Vissa neuropsykiatriska diagnoser kan gynnas av läkemedelsbehandling. Till exempel kan personer med ADHD eller ADD få recept på läkemedel för att minska symtom som ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det är viktigt att notera att läkemedel inte är nödvändigt eller lämpligt för alla individer. Efter insatt behandling följs den upp på mottagningen.

Psykoterapi: Beroende på diagnos och individens behov kan olika former av psykoterapi användas. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig terapeutisk metod som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Andra terapiformer kan inkludera social färdighetsträning, familjeterapi eller stödsamtal för att hjälpa individen att hantera sina svårigheter och förbättra sitt välbefinnande.

Pedagogiskt stöd: Pedagogiskt stöd kan vara av stor betydelse och kan innefatta anpassningar för att förbättra aktivitetsbalans, struktur och rutiner i vardagen.

För dig som inte bor i Stockholm

Utredningen går att genomföra med en övernattning i Stockholm. Sammanställningen, som tar ytterligare någon vecka innan den kan presenteras, kan för långväga sökande ske via video.

Man inleder lämpligen med en läkarbedömning om utredning kan rekommenderas. Du kan kontakta oss genom telefon 08 661 88 75 eller meddelande nedanför. 

KONTAKT SÄKERT VIA HÄR - endast för privatbetalande!