Medect neuropsykiatrisk utredning

NPF, ADHD, ADD....

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar 15e maj 2023.

Syftet med en neuropsykiatrisk utredning är att få en bättre förståelse för dina eller ditt barns styrkor och svårigheter samt förstå varför du eller ditt barn reagerar som ni gör och varför vissa moment blir till utmaningar. 

Hos oss kan du genomgå utredning för autism, ADHD/ADD och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi kartlägger inom vilket eller vilka områden du eller ditt barn har svårigheter. 

Utredningen inleds med genomgång av utredningens innehåll. Ni får även berätta om vilka förväntningar ni har på utredningen, får information om vad en utredning innebär och hur den kan hjälpa er. 

Följande moment ingår i utredningen: 

  • En läkarundersökning med fokus på neurologi och motorik 
  • En djupgående intervju tillsammans med psykologen om barnet/ungdomens utveckling, fungerande i vardagslivet, styrkor och svårigheter från födelse till idag. 
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning. Till exempel kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc. 
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning 
  • Telefonintervju skola/förskola om barnets/ungdomens fungerande i skolmiljö 
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning 
  • Uppföljande besök med redovisning av resultat och förslag på vad som kan göras för att underlätta.

Vanligtvis är utredningen uppdelad på två-tre dagar, med aktiv total besökstid på 8–10 timmar. Det går också att genomföra den om man kommer från annan ort, med en övernattning. Sammanställningen tar ytterligare någon vecka innan den kan presenteras, helst vid besök, men för långväga sökanden kan de ske via video. Vid utredning av barn ser vi gärna att båda föräldrarna är med vid minst ett av besöken. 

Man inleder lämpligen med en läkarbedömning om utredning kan rekommenderas. Du kan kontakta oss genom telefon 08 545 888 75 eller meddelande nedanför.

KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON  OBS endast för privat/försäkringsvård!