Remiss till ME-Center

Information för remittenter

Remiss till ME-Center

Bragée Kliniker - ME-Center arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom vårdval specialistläkarmottagning ME/CFS: Läs mer på Vårdgivarguiden

Bragée ME-Center är i dag den ledande kliniken i Sverige när det gäller rehabilitering av ME/CFS och vi fortsätter alltjämt att utveckla verksamheten och vårt vårdprogram. Orsaken till sjukdomen ME/CFS är ännu inte klarlagd. Vi vill i god vetenskaplig ordning handlägga utredning och de behandlingar som redan är beprövade, men också ligga i framkant i forskningen kring tänkbara behandlingar utifrån välgrundade teorier och erfarenheter. Vi är djupt engagerade och drivande inom den forskning som pågår om ME/CFS, såväl nationellt som internationellt. Se vidare här.

Att tänka på som remittent

Vår uppdragsgivare, Region Stockholm, har mycket tydliga krav på vad remisserna till ME/CFS måste innehålla för att de ska kunna anses som uppfyllda, d v s för att vi ska kunna acceptera dem. Det är dessvärre ofta som vi måste avvisa remisser, då de inte fullt ut bedöms leva upp till regionens krav.

Därför ska du som remittent genomföra:

En basal utredning enligt algoritm i viss.nu. Om du därefter fortsatt har misstanke om ME/CFS också se till att:

1. Kanadakriterierna (efter genomgång tillsammans med patienten) bedöms uppfyllda.

2. Basal provtagning enligt punkt 2c i utredningsalgoritmen nyligen är genomförd och ej har avvikelser som tyder på annan sjukdom.

3. Beskriva lite kring den somatiska utredning som gjorts, vilken oftast bör omfatta EKG och ibland arbets-EKG (samt i förekommande fall ev lungröntgen, CT-thorax/buk mm)

Om du kan ge oss information om detta – ja då blir det betydligt lättare för oss att acceptera remissen vilket leder till att patienten förhoppningsvis inte behöver bli besviken.

Påminn även gärna din patient att när han/hon ska komma till oss, att ta med sig provsvar/röntgensvar och relevanta journaler. Detta underlättar mycket, speciellt för långväga patienter som annars måste återkomma för provtagning eller försöka beställa prover/provsvar av husläkaren.

Så remitterar du till oss 

Remisser bör skrivas för patienter med medelsvår-svår ME/CFS. Det vill säga patienter med uttalade funktionshinder eller som är sängbundna. Remissen kan också gälla en oklarhet i diagnostiken eller behov av omvärdering av tidigare ME/CFS-diagnos.

Remisser ska innehålla bland annat övervägande av differentialdiagnostik, resultat av provtagningar och somatisk samt psykiatrisk sjukdomshistoria. ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna eller ej bedöms förklara symptombilden. En fullständig beskrivning av remissinnehållet finns på viss.nu.

Vi välkomnar läkarremisser som är väl utformade. Patienter är välkomna från alla delar av landet, dock anser vi att den bästa vården sker nära hemmet. Resor och läkarbesök tär hårt eftersom sjukdomens huvudsymtom är ansträngningsutlöst försämring. Därför kan vi också, när det finns behov, göra hembesök (gäller endast patienter inom Region Stockholm). Vi har också möjlighet att genomföra videobesök med patienten.

Bragée Kliniker - ME-Center
Box 242 48
104 51 Stockholm

Tel 08 545 888 71 
Du kan göra ett knappval för vårdpersonal och lämna ett meddelande för att bli uppringd.

Högkostnadsskyddet gäller. Vi ligger centralt i Stockholm, nära Karlaplan.

Enhetschef ME-Center: Nahal Golsirat

Medicinskt ansvarig läkare: Björn Bragée

En detaljerad beskrivning av utredningen på ME-Center finns att läsa här.

Efter utredningen

Efter utredning och remissvar kan patienten antingen följas upp i primärvården, eller fortsätta att vara inskriven hos oss och få stöd utifrån sina individuella behov..