Uppdrag

Vårdval smärta, utmattning och ME/CFS

Våra uppdrag:

  • Rehabilitering av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom 

Smärta i rygg, nacke och axlar, samt lätt och medelsvår psykisk ohälsa förekommer hos cirka 150 000 personer/år inom primärvården i Stockholms län. Diagnoserna långvarig smärta och utmattning står för två tredjedelar av alla länets sjukskrivningar.

Mot denna bakgrund har Region Stockholm inrättat vårdvalet Multimodal rehabilitering, MMR2, vid långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, där Bragée Rehab är en av länets aktörer. Med vårdval avses enligt Region Stockholm att mångfalden ska öka. Verksamheten har varit aktiv inom vårdvalet sedan oktober 2014. Den diagnos som ökat mest sedan dess är utmattningssyndrom, där det finns ett stort rehabiliteringsbehov och få konstaterat effektiva metoder utöver det generella ”multimodal rehabilitering”. Läs mer om våra rehabprogram för smärta och utmattning.

De krav som ställs på en verksamhet för att bli godkänd för uppdraget innebär att denna har ett minimum av 400 patienter per år i bedömning och av dessa ska minst 300 patienter vara i rehabilitering.

Bragée Rehab är, liksom andra aktörer inom vårdvalet MMR2, kopplade till NRS, Nationella Registret över Smärtrehabilitering. I jämförelse visar enkäterna, som patienterna fyller i vid ett flertal tillfällen, på mycket goda resultat. Ett resultat som sticker ut är att våra rehabdeltagare rapporterar ytterligare förbättring vid mätning ett år efter avslutad rehab.

På Bragée Rehab sker arbetet i fasta team, enligt regionens riktlinjer för multimodal rehabilitering. Läs mer om teamarbete och yrkesrollerna inom det här.

  • Specialistvård ME/CFS

Bragée Kliniker är sedan februari år 2017 även godkänd vårdgivare och partner till Region Stockholm inom vårdvalet ME/CFS.  Specialistenheten Bragée ME-Center startade med siktet inställt på att nå regionens uttalade mål – d v s att ME-vården i Stockholm ska vara nationellt ledande, präglat av samverkan och med en aktiv forskningsprofil. Troligen finns det idag cirka 10 000 individer som är drabbade av ME/CFS i Stockholm.

ME/CFS innebär en långvarig utmattning i kombination med en rad andra symtom. ME står för myalgisk encephalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta, och encefalomyelit är en inflammation av hjärna och ryggmärg. CFS står för Chronic Fatigue Syndrome, alltså kroniskt trötthetssyndrom. 

Den andra delen av ordet har gjort att det blivit ett vanligt missförstånd, att det enbart rör sig om en långvarig extrem trötthet. Men det vanligaste symptomet är Post Exertional Malaise (PEM), som innebär att varje ansträngning utlöser en utmattning som kvarstår under lång tid efteråt. Läs mer om vår utredning och bedömning av ME.

Internationellt har forskningen tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas nu. Vår avsikt är att ge tillgång till fungerande behandlingar när de blir tillgängliga. Vår egen forskning inriktas både på diagnostik och behandlingar av olika slag.