Vara mamma idag

Den omöjliga ekvationen - vad gör den med dig?

Vad innebär det att vara mamma idag, i vårt samhälle? Det är frågor som intresserar barnmorskan Anja Gebhardt, som nu påbörjar en doktorsavhandling för att söka svar. Ett av de första stegen är att hon kommer att ta hjälp av kvinnor, som också är mödrar och som just nu går i rehabprogrammet för smärta eller utmattning hos oss.

- Bilden av moderskapet förändras med tiden, och i vår tid har det uppstått många nya frågor, säger hon. När jag själv fick barn hade jag många personliga kontakter med andra mödrar och jag märkte att det för med sig stora utmaningar att vara mor idag.

Det Anja Gebhardt tänker på är bland annat hur man får ihop idealbilden av att vara mor med att stå mitt i arbetslivet, hur kvinnor förhållersig till alla olika krav i vardagen.

- Vi tar ju också ofta ett socialt ansvar - för släkt,vänner, kollegor. Många kvinnor uttrycker det med orden ”Ekvationen går inte ihop”. Det finns hela tiden saker man inte hinner med och som leder till tidspressoch stress.

Sociologin och andra vetenskaper har tittat på detta, berättar Anja, och till vården kommer kvinnorna med sina fysiska problem. Men där blir de oftast bemötta enbart på ett fysiskt plan – ibland för att de själva ser sina besvär som enbart fysiska, ibland för att vården inte har en bredare syn. 

- Man har tittat på det här från två håll, det sociologiska och det fysiska. Men man har aldrig fört samman kunskapen. Vårdvetenskapen har inte lyft frågan om vad det innebär att vara mor idag. Därför vill jag titta på kvinnor/mödrar som har smärta och utmattning och höra vad de berättar. Förhoppningsvis kommer det att ge en fördjupad och mer komplett bild av vad det innebär att vara mor idag, säger Anja Gebhardt.

I detta skede söker Anja Gebhardt deltagare till en första webbenkät. För att medverka ska du:

-Just nu gå i rehabprogrammet för smärta eller utmattning. 

- Ha minst ett hemmavarande barn under 18 år.

-Kunna avsätta ca 10 minuter till att fylla i en webbenkät, med frågor som rör ditt lidande och din hälsa men också om hur du upplever ditt sociala stöd, hur din trötthet och återhämtning ser ut, med mera. (Om du medverkar i webbenkäten förbinder du dig INTE till något mer - det kan vara bra att veta.)

Anja Gebhardt kommer den närmaste tiden att tillfråga deltagare direkt på kliniken om de vill vara med, men du kan också själv anmäla intresse till henne: anja.gebhardt@ki.se