Hjärntrötthet och postcovid bör leda till rehabilitering

Först i primärvård

Postcovid, även kallat långtidscovid, är ett tillstånd där personer upplever långvariga symtom efter att ha återhämtat sig från den akuta fasen av COVID-19. Det är ett stort problem då antalet drabbade är många och resurser för mer aktiv behandling är mindre.

Cirka 2,5 miljoner fick infektionen i Sverige, och en gammal tumregel från tidigare pandemier är att fyra procent kan få bestående symtom. Det skulle då innebära 10.000 tals, kanske 100.000 drabbade, och då finns det ändå andra siffror som redovisats i världen som anger högre sjuklighet i postcovid. 

Vad är postcovid?

För de flesta som insjuknat i covid-19 går symtomen över, men vissa får kvarvarande eller nya symtom som kopplas till infektionen. Detta tillstånd kallas postcovid eller långtidscovid, och den medicinska termen är Post Akut Covid-19 Syndrom (PACS).  Postcovid är ett paraplybegrepp som täcker många olika symtom och följdkomplikationer, vilka kan variera i både omfattning och över tid. Det innebär att patienter kan uppleva en mängd olika symtom. Vissa drabbas av svåra symtom som påverkar det dagliga livet mycket, medan andra upplever mildare symtom.

Vanliga Symtom

Postcovid är multisystemiskt, vilket betyder att det kan påverka alla organsystem i kroppen. Vanliga symtom inkluderar:

 • Hjärntrötthet och fatigue: En överväldigande känsla av trötthet som inte försvinner med sömn eller vila.
 • Kognitiva problem: Svårigheter med minne, koncentration och mental klarhet, ofta kallat hjärndimma.
 • Hjärt- och kärlkomplikationer: Symtom som påverkar hjärtat och blodkärlen.
 • Smärta: Huvudvärk, muskelvärk, ledvärk och nervsmärta.
 • Långvarig feber och mag-tarmproblem: Feber som kvarstår och problem med mage och tarmar.

Vad orsakar postcovid?

Forskningen pågår fortfarande för att förstå de långvariga effekterna av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Några teorier inkluderar:

 • Skador på organ och nerver under den akuta sjukdomsfasen.
 • En överreaktion av immunsystemet som angriper kroppens egna organ och funktioner, känd som autoimmunitet.
 • Kvarvarande virusrester i kroppens vävnader som orsakar inflammation.
 • Påverkan på celler i blodkärlen vilket kan störa syretillförseln, till exempel genom mikroskopiska blodproppar.


Hantering av Symtom

Många med postcovid upplever försämring av symtomen efter fysisk, mental och social aktivitet, en tillstånd som kallas post exertional malaise (PEM). Det innebär att man måste anpassa sina aktiviteter för att undvika försämring av symtomen.  Det är också vanligt med emotionella påfrestningar som ångest och depression, ofta sekundärt till de fysiska symtomen. Det är viktigt att skilja mellan primär och sekundär ångest för att kunna sätta in rätt behandling.

Vårdkedja och resurser i Stockholm

På viss.nu, regionens sida för råd och vårdplaner till sjukvården finns en klar och tydlig resurslista och vårdkedja beskriven.

 1. Husläkarmottagning De allra flesta patienter med postcovid bör tas om hand i primärvården där multiprofessionell samverkan sker för både diagnostik och rehabilitering när det är motiverat.
 2. Primärvårdsrehab Hos patienter med uttalade besvär och/eller behov av stöd i sin rehabilitering bör man tidigt i processen överväga remittering till primärvårdsrehab för bedömning och rehabilitering. Vi har sådan rehabilitering vid Bragée, men man förstås söka sin lokala primärvård om man bor längre bort
 3. Remiss till logoped Vid röst-, tugg- och sväljningsproblem. 
 4. Remiss till akutmottagning Vid nytillkomna akuta tillstånd såsom bröstsmärtor där allvarlig hjärtpåverkan inte kan uteslutas, eller vid misstanke om lungemboli. 
 5. Remiss till specialiserad multidisciplinär mottagning för utredning/diagnostik av postcovid Remiss till specialiserad multidisciplinär mottagning kan övervägas för patienter med minst 50 procent nytillkommen funktionsnedsättning i mer än 3 månader vid laboratorieverifierad eller starkt misstänkt covid-19. Inför remittering bör initial utredning utföras i primärvården Remiss skickas till: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Mottagning Postinfektiösa sjukdomar 
 6. Vid misstanke om Posturalt Ortostatiskt Takykardisyndrom, POTS, med symtomduration mer än 3 månader men där patienten inte uppfyller kriterier till specialiserad multidisciplinär mottagning, skickas remiss direkt till kardiologmottagning. 
 7. Remiss till Lukt- och smakmottagningen Kan övervägas för patienter med luktstörning eller lukt- eller smaknedsättning)i mer än 2 månader på grund av laboratorieverifierad eller starkt misstänkt covid-19 och som under den tiden lukttränat strukturerat. Remiss skickas till: Lukt- och smakmottagningen, Öron- Näs- och Hals-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 
 8. Remiss till specialiserad neurologisk rehabilitering Remiss till vårdval planerad specialiserad neurologisk rehabilitering för patienter med kvarvarande uttalade neurologiska symtom efter covid-19. Sådan rehabilitering har vi vid Bragée.

Neurologisk rehabilitering

Postcovid är ett komplext och varierande tillstånd som kräver långsiktig hantering och anpassning av vardagen. Neurologisk rehabilitering har visat sig vara en kritiskt viktig komponent i behandlingen av patienter som lider av postcovid. Som framgår ovan bör man alltså först överväga andra vårdnivåer, i första hand primärvårdsrehabilitering.

Samtidigt kan de neurologiska bekymren vara stora, inte minst hjärntrötthet. Många har svårigheter med minne, koncentration och beslutsfattande, ofta benämnt som "hjärndimma". 

Svaghet, koordinationssvårigheter och balansproblem är också vanliga, och det är självklart många som också får psykologiska problem: Ångest, depression och sömnstörningar är också vanliga. 

Neurologisk rehabilitering för postcovid-patienter kräver en multidisciplinär strategi som kan inkludera: 

 • Fysioterapi Fysioterapeuter arbetar med patienter för att förbättra motoriska färdigheter, styrka och balans. Individuella träningsprogram utformas för att möta patientens specifika behov och grad av nedsättning.
 • Arbetsterapi Arbetsterapeuter hjälper patienter att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Detta kan inkludera kognitiv träning, energibesparingstekniker och strategier för att hantera hjärndimma. 
 • Logopedi Logopeder arbetar med patienter som har kommunikationssvårigheter eller svårigheter att svälja. Terapin kan inkludera övningar för att förbättra tal och sväljförmåga samt strategier för att underlätta kommunikation. 
 • Psykologiskt stöd Psykologer och psykiatriker kan ge stöd för att hantera ångest, depression och andra psykologiska problem som kan uppstå vid postcovid. Terapi och medicinering kan vara en del av behandlingen. 
 • Behandlingsmålen för neurologisk rehabilitering vid postcovid inkluderar att återställa funktion: och förbättra livskvalitet: Man vill minska symtomens inverkan på dagligt liv och arbete och främja självständighet: Neurologisk rehabilitering spelar en avgörande roll i att hjälpa patienter återhämta sig från postcovid. Genom en kombination av fysioterapi, arbetsterapi, logopedi och psykologiskt stöd kan vårdteamet arbeta för att förbättra patientens funktion och livskvalitet. Fortsatt forskning och anpassning av behandlingsmetoder är nödvändiga för att möta de växande behoven hos denna patientgrupp.

Neurologisk rehabilitering vid Bragée

Vi har en unik erfarenhet då vi i sju års tid bedrivit en specialistmottagning för den närbesläktade sjukdomen ME/CFS och också bedrivit forskning och utveckling inom området. Vi har använt egna koncept som bygger i första hand på kroppsliga metoder, och kan ger förmåga att hantera PEM, d.v.s. den svåra ansträngningsutlösta försämring även normalt små påfrestningar kan ge. Vi är ödmjuka inför uppgiften att ge dig rätt stöd och behandling, och inser att fysisk behandling 2-3 gånger i veckan kan vara en stor utmaning och tror vi måste anpassa det. Men vi vill gärna hjälpa denna mycket utsatta grupp, när man gått igenom de andra vårdnivåerna, och välkomnar läkarremiss.