Ständig utveckling för Kvalitet och Hållbarhet

Certifierad verksamhet

En ständig utveckling, att säkerställa en bra vård, att ta hand om personalen och ha minsta möjliga påverkan på miljö och klimat. Det är ledord för kvalitetsarbetet på Bragée Kliniker, som är certifierat enligt ISO9001, ISO14001 och KIV (Kvalitet i vården).

Certifikaten gör att det går att jämföra sig med andra, det är annars lätt att bli hemmablind. Genom certifikaten jobbar man efter en standard som är global.

ISO9001-certifikatet kräver bland annat att man har analyserat verksamhetens starka och mindre starka sidor, skapat mål och planer för åtgärder och har handlingsplaner för möjliga risker i framtiden.

ISO14001 kräver en grundlig utredning av vad verksamheten har för miljöpåverkan, samt att man har undersökt förbättringsområden och satt upp mål utifrån dem. Som vårt miljöavtryck ser ut nu, så utgörs det bara av det nödvändiga, alltså det vi inte kan förändra just nu, som till exempel värme i lokalerna, el till datorerna. Det avtrycket har vi valt att klimatkompensera dubbelt upp.

Certifikatet KIV, Kvalitet i vården, är specifikt för vårdföretag till skillnad från de andra certifikaten. Det utfärdas av Kvalprak, en organisation som bildades av Svenska privatläkarföreningen för att säkerställa kvaliteten hos privata vårdgivare. Certifikatet utfärdas efter granskning och revision av områden som säkerheten i vårdföretaget, hygien, klädsel, städning, att man har alla de rutiner och processer på plats, som krävs för att bedriva säker vård.

Certifieringarna följs regelbundet upp. Varje år tittar man på något av områdena i certifieringen, att det som initierats också genomförts och efterlevs. Vart tredje år är det omcertifiering, då granskas allt på nytt och det är upp till verksamheten att visa att förbättringarbetet inte avstannat utan fortsätter i nya projekt. Vi är det kanske enda vårdbolag som gjort en stor oberoende kvalitetsgranskning genom Helseplan, och lagt fram den offentligt till Regionen.  Vi har också varit med om planerade fördjupade granskningar av Region Stockholm utan anmärkningar  som behövt följas  upp.