Smärtspecialisterna Britt och Björn Bragée ger sin syn

Genom trygghet till läkning

Läkare Björn B och Fysioterapeut Britt B i samtal med patienter i väntrummet

Att bli trodd när man berättar om sina symptom och trygg med den förklaring man får till dem - då kan bästa vården ta vid

- För den som har långvarig smärta och/eller utmattning pågår livet i en ständig hotsituation. Om det inte låter sig brytas har det uppstått en obalans i det autonoma nervsystemet. Här berättar Björn och Britt Bragée om sin behandlingsmodell, som grundar sig i de senaste vetenskapliga rönen om hjärnan och kroppen.

- För att kunna bli bättre behöver du allra först en tydlig diagnos för de besvär du har. Du behöver förstå hur dina symptom uppkommer. Med den kunskapen kan du själv ompröva vad din doktor säger, du kan läsa på och ställa viktiga frågor, säger Björn Bragée.

Björn berättar att många som kommer till kliniken får en diagnos som betyder att smärtan är ”sensitiserad” - en kanske från början avgränsad och hanterbar smärta har med tiden inte minskat i styrka, utan istället brett ut sig i hela kroppen och börjat göra orimligt ont. Dessutom kan det ha uppstått en ökad känslighet för beröring, kyla eller andra kroppsliga stimuli. Detta är ett jobbigt tillstånd – och många som har den här typen av smärta inte har inte blivit trodda av vården, eftersom inget tydligt ”fel” i kroppen kan hittas vid undersökningar av de smärtande områdena. Fibromyalgi är ett exempel på sådan sensitiserad smärta. Läs mer om sensitisering här.

- Både långvarig smärta och utmattning är faktiskt toppar på ett isberg, säger Britt Bragée. Vad som skett under ytan är att kroppen har sagt ifrån om att det finns en obalans och det är inte alltid lätt att förstå att vitt skilda symtom faktiskt hänger ihop. Ofta försöker vi bota dem var för sig, med medicin, KBT eller träningsprogram. Men det blir inget långsiktigt resultat. Erfarenheten har visat att för de mest långvariga och svårbehandlade problemen, är det program med vår inriktning som fungerar. Du behöver lära dig att förstå din kropp, hur problemen uppkommer och hur du kan påverka hela ditt system i rätt riktning. Inte som en ”quick-fix” (även om vi ibland ser deltagare som blir helt bra) – men som en början till långsiktig och stadig förbättring.

- Att bli trodd på det man säger, att få kunskap om sin diagnos och trygghet med att veta vad smärtan beror på, är faktiskt i sig lindrande och göra livet mycket mer uthärdligt, även om man inte blir smärtfri, säger Björn. Det beror på att all smärta är hjärnans reaktion och budskap om att det finns ett hot mot existensen. Om hjärnan upplever att hotet är stort eller obegripligt, så blir smärtan starkare. Om hotet minskar och upplevelsen av begriplighet och kontroll ökar, så minskar smärtan.

Hotupplevelser och hotsituationer i form av svåra livshändelser, fysiska skador, känslomässiga påfrestningar och stress kan dröja kvar och tillsammans påverka det autonoma nervsystemet och bidra till sjukdomsbilden, berättar Britt. Kanske inte bara med smärta och trötthet, utan också nedstämdhet, magproblem, ångest, yrsel, med mera.

- Våra behandlingsprogram består av många olika metoder tillsammans, inriktade på hela "isberget", och vi håller oss ständigt uppdaterade om nya rön. Forskningen ger oss sitt fulla stöd och vi har sett väldigt goda resultat.

Resultaten mäts i det Nationella Registret över Smärtrehabilitering och vid uppföljningen med NRS-enkäter ca ett år efter avslutad rehabilitering, kan man faktiskt oftast se en större förbättring än direkt vid rehabavslutningen. Det som påbörjades under rehab och de verktyg för förändring man fått, gör att förbättringen fortsätter. Rehabprogrammet är bara en början!

Både Britt och Björn vill avslutningsvis understryka: Det vi säger om hjärnan och hotsignaler betyder inte att vi menar att smärtan skulle vara påhittad. Men det betyder att vi kan påverka vårt tillstånd med metoder som riktar sig till direkt till kroppen, nervsystemet OCH hjärnan. Det är behandlingsbart!