Att jobba på Bragée Kliniker

Vårt arbete på Bragée Rehab

Tycker du om att jobba i team? Längtar du efter att få följa människor under en resa som kan förändra deras liv? Då kanske du är en av våra framtida medarbetare.

Vi är en privatägd klinik som arbetar med multimodal rehabilitering i team för patienter med långvarig smärta och/eller utmattning, allt enligt Region Stockholms avtal och riktlinjer för MMR2. Det innebär särskilda krav på kompetens och arbetsuppgifter inom de olika professionerna. Om hur vi arbetar i våra team kan du i stora drag läsa mer om nedan. Till kliniken hör förstås vår administrativa personal, liksom husläkarmottagning med läkare, sjuksköterskor m fl, som är en egen enhet inom Bragée Kliniker. Vi har också en privat- och försäkringsverksamhet, www.medect.se 

Arbetsgruppen är stor - vi är totalt på Bragée Kliniker drygt 100 anställda - och mycket engagerad. Oavsett typ av tjänst på kliniken, så ska våra fantastiska rehabdeltagare och patienter av varje medarbetare få ett varmt och respektfullt bemötande enligt våra ledord ”Trodd och trygg” och stöd att hitta en nystart i sina liv. Det är vår ledstjärna och kliniken får ofta beröm av tidigare deltagare för just den vänliga atmosfären och att de – ibland för allra första gången i vården – har blivit tagna på allvar med sina symptom.

Här finner du länken till aktuella jobb.

Teamarbete

Grunden för multimodal rehabilitering är att arbetet sker i ett fast team, där patienten är en del av teamet. Det finns en tydlig struktur för rehabprogrammen och dess uppföljning, och hur teamet kommunicerar och samordnar sina insatser.

Arbetsterapeuter/rehabkoordinatorer

Arbetsterapeuten är den patienten träffar allra först, för en initial bedömning och planering för fortsatta kontakter och deltagandet i rehabprogram. Arbetsterapeuten har det grundläggande ansvaret för aktivitetsutredning, introducerar deltagare i programmet vid gruppstart och leder vissa workshops, bland annat i pacing. Arbetsterapeuten följer sitt team i arbetet med grupperna och följer upp om eventuella hinder för genomförandet av rehabprogrammet uppstått.

Fysioterapeuter

I inledningsskedet identifierar fysioterapeuten patientens problem, mål och förutsättningar för måluppfyllelse, när det gäller funktion och aktivitet och ansvarar för en gradvis stegrad aktivering. Fysioterapeuten är den i teamet som har tätast kontakt med patienterna, när de väl kommit in i programmet, och leder många workshops och övningspass utifrån sitt kunskapsområde och särskilda kompetens. Det kan vara till exempel basal kroppskännedom eller feldenkrais. Dessutom tränas och utvecklas rehabdeltagarnas interoceptiva kroppskännedom utifrån neurosomatisk kroppskunskap, under ledning av fysioterapeuten.

Kuratorer

Kuratorn genomför den psykosociala utredningen och uppmärksammar de psykosociala frågorna vid planering av rehabiliteringen. Kuratorn håller kontakt med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa, är den som initierar och leder avstämningsmöten. Kuratorn möter gruppdeltagarna både i enskilda besök och fungerar som ledare för workshops inom sitt kompetensområde. Kuratorn identifierar och behandlar krissituationer och tillför teamet kompetensen inom sociala frågor, som tillämpning av socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadsfrågor och familjesociala frågor.

Läkare

Läkaren ansvarar för den medicinska utredningen, särskilt med avseende på ”röda flaggor”, det vill säga bakomliggande allvarliga sjukdomar som kräver annat omhändertagande. Läkaren har också det övergripande ansvaret för att skriftligt sammanfatta resultaten av de olika professionernas utredning, den som ligger till bas för planering av rehabiliteringen. Ansvar för den farmakologiska optimeringen och rekommendation om sjukskrivning före, under och efter rehab är också läkarens, samt remissvar och kontakt med inremitterande. Läkaren leder också workshops med patientundervisning om bland annat rehabilitering och smärta.

Psykologer

Psykologens främsta roll är bidra med professionens kunskap i teamets arbete med bedömning och behandling, och att leda psykologisk behandling i grupp enligt KBT-principer (för närvarande i linje med inriktningarna ACT eller Compassionfokuserad terapi). Psykologen gör också individuella bedömningar, har samtal och kortvariga individuella behandlingar och genomför psykoedukativa insatser kring sömn, utmattning, stress och smärta.

Du är alltid välkommen att skicka in dina uppgifter till oss, även om ingen tjänst för tillfället är utlyst. Länk för spontanansökan.