Patienternas törst ledde forskaren till viktig upptäckt

Forskning från Bragée om ME/CFS

Lågt Vasopressin i ME/CFS - en ny viktig upptäckt

Helena Huhmar, Lauri Soinne, Per Sjögren, Bo Christer Bertilson, Per Hamid Ghatan, Björn Bragée och Olli Polo

Forskare vid Bragée kliniker med Dr Helena Huhmar, specialist i neurologi i spetsen, ligger bakom en vetenskaplig studie som presenterats vid en internationell kongress i Denver USA och i sammandrag i den ansedda tidskriften Neurology. 

Bakgrund

Patienter med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS) har ofta svårigheter med yrsel och hjärtrusning vid när de reser sig från liggande eller sittande, så kallad ortostatisk intolerans som kan bero på störningar i kroppens vattenbalans. Vasopressin (VP), även kallat antidiuretiskt hormon, är viktigt för att reglera vattenbalansen och anpassning till stående ställning.

Studieöversikt

Under en tidsperiod undersöktes nivåer av vasopressin och plasma- och urin-osmolalitet, ett mått på vattenbalans, hos samtliga patienter med ME/CFS som utreddes av Dr Huhmar. Då detta var ett konsekutivt urval kan man anta att de inkluderade patienterna speglar hela patientgruppen.

Metod

141 patienter undersöktes, och 111 genomgick pålitliga mätningar av vasopressin och osmolalitet Efter vätskebegränsning mättes vasopressin och osmolalitet i blod och urin

Resultat

78 % av patienterna hade omätbara nivåer av vasopressin 66 % av patienterna hade onormalt låg urinosmolalitet, dvs låg koncentration av urin Endast 10 % hade normala vasopressinnivåer

Slutsats

Studien visade en hög förekomst av låg vasopressinsekretion hos patienter med ME/CFS efter vätskebegränsning Den exakta mekanismen bakom låg vasopressin hos patienter med ME/CFS är okänd, men det kan bidra till minskad blodvolym och beskriven yrsel och pulsökning utan samtidig blodtrycksstegring när man reser sig, s.k. POTS (postural ortostatisk takykardisyndrom), samt förklara flera symtom vid ME/CFS.

Klinisk Betydelse

Patienter med ME/CFS och symtom på överdriven urinproduktion och törst kan ha nytta av att man har dessa fynd i åtanke för  att bättre handlägga tillståndet Identifiering av låg vasopressin kan hjälpa till att utveckla bättre behandlingsstrategier för att hantera ME/CFS. Genom att förstå sambandet mellan låg vasopressin och ME/CFS kan vården förbättras och riktade behandlingar utvecklas för att hantera symtom på ett mer effektivt sätt.