Feldenkraismetoden kan hjälpa vid stroke

Forskning och erfarenhet

Feldenkraismetoden fungerar också vid sviter och konsekvenser av stroke. Det är också visat vetenskapligt och vi berättar här om slutsatser i en sådan studie.

Det  är forskarna v J. Stephens och S. Hillier soom i Kinesiology Review 2020 framhäver viktiga synpunkter. Artikeln går att beställa men är inte tillgänglig utan kostnad och har titeln "Evidence for the Effectiveness of the Feldenkrais Method" 

Den behandling Feldenkrais-metoden och dess effektivitet för stroke-rehabilitering och slutsatsen blir att patienter med stroke får följande förändringar: 

  1. Förbättring av Motoriska Färdigheter Feldenkrais-metoden visar sig vara effektiv i att förbättra motoriska färdigheter hos strokepatienter. Metoden fokuserar på medveten rörelse och förbättrar självuppfattning och koordination, vilket är avgörande för återhämtning av motorisk funktion efter en stroke (Human Kinetics) (Feldenkrais Inclusion Initiative). 
  2. Ökad Balans och Stabilitet Studier visar att Feldenkrais-metoden kan förbättra balans och postural stabilitet, två områden som ofta påverkas negativt av stroke. Genom att arbeta med kroppens naturliga rörelsemönster hjälper metoden patienter att återfå kontroll över sina rörelser och minska risken för fall (Human Kinetics). 
  3. Förbättrad Livskvalitet Feldenkrais-metoden bidrar inte bara till fysiska förbättringar utan också till en ökad livskvalitet. Patienter rapporterar förbättrad kroppskännedom och en känsla av välmående, vilket är viktigt för den mentala hälsan och det generella välbefinnandet (Human Kinetics) (Feldenkrais Inclusion Initiative). 
  4. Fokus på Autonom Reglering och Kroppsbild Metoden stödjer inte bara fysisk återhämtning utan främjar även autonom reglering och en positiv kroppsbild. Detta är särskilt viktigt för strokepatienter, då dessa aspekter ofta kan påverka hur de upplever och hanterar sina fysiska begränsningar (Human Kinetics).

Flera studier som granskades i artikeln visar att Feldenkrais-metoden är effektiv för att hantera kronisk smärta och förbättra rörlighet, vilket är avgörande för strokepatienter som ofta lider av dessa problem (Human Kinetics). Författarbas slutsats är att Feldenkrais-metoden erbjuder en holistisk och effektiv approach för strokerehabilitering genom att förbättra motoriska färdigheter, balans, och livskvalitet. Denna metod är en värdefull tilläggsbehandling som kan stödja både fysiska och mentala aspekter av återhämtning. Studien visar att Feldenkrais-metoden är ett lovande alternativ för stroke-rehabilitering, som både är säkert och effektivt.

En annan viktig studie, publicerad i Clinical Rehabilitation 2022 av I. Serrada och kollegor, som är öppet tillgånglig och länkas nedan, undersökte maneffekten av kroppskännedomsträning med Feldenkraismetoden på återhämtning efter stroke. 

Här är några av de viktiga fynden: · 

  • Säker och Genomförbar: Träningen visade sig vara både säker och genomförbar för stroke-patienter, utan några rapporterade biverkningar
  • Förbättrad Kroppsmedvetenhet: Deltagare som deltog i träning som var klassbaserad visade betydande förbättringar i kroppskännedom och kände en starkare känsla av medvetenhet och samhörighet 
  • Ökad Livskvalitet: Deltagarna upplevde förbättringar i både fysisk funktion och livskvalitet, vilket är avgörande för en meningsfull återhämtning efter en stroke 

Denna studie visar att kroppskännedomsträning a m Feldenkrais inte bara förbättrar kroppens fysiska funktioner utan också bidrar till en förbättrad livskvalitet. 

Om du är stroke-patient och söker efter sätt att förbättra din återhämtning, kan kroppskännedomsträning enligt Feldenkrais-metoden vara ett värdefullt verktyg. Det hjälper till att förbättra din motoriska funktion, balans och medvetenhet, vilket i sin tur kan leda till en bättre livskvalitet och ökad självständighet i vardagen. Kontaka gärna oss i förväg så vi kan reservera resurser, inför den läkarremiss som krävs för neurologisk rehabilitering.