Vår rehabilitering fortsätter som vanligt hela 2024

Rehab och utredningar pågår som vanligt

”Vi jobbar på”. Det är budskapet från verksamhetschefen till både patienter och remittenter då vårdvalet förlängts till 2025,  ”Trodd och trygg” är fortsatt våra ledord.

En stor nyhet har varit att det vårdval som vi jobbar under, kommer att avvecklas. Såväl patienter med smärta och/eller utmattning som ME/CFS och remittenter undrar säkert vad händer nu? Här är de svar vi kan ge idag, från Andreas Iwarsson, Bragée Klinikers verksamhetschef:

- För det första så jobbar vi på som vanligt på alla enheter: smärta, utmattning och ME/CFS. Vårdvalet upphör inte förrän 2025. Det betyder att det fortfarande finns en unik möjlighet för patienter med smärta/utmattning att delta i ett rehabiliteringsprogram som är genomgripande och som vi vet hjälper. Resultaten registreras nationellt i NRS och vi får daglig positiv feedback från våra rehabdeltagare.

- Självklart tycker vi att det är olyckligt att regionen inte väljer att ha kvar vårdvalet, eftersom smärtrehab i den här formen har en uppdaterad kunskap om långvarig smärta och hur den diagnosticeras och behandlas.

På ME-Center, vår specialistmottagning för ME/CFS, pågår utredningarna i oförminskat flöde, med remisser från hela landet.

- När det gäller ME, så bedriver ME-Center kvalificerad grundforskning om den här svåra diagnosen och vi är nästan ensamma i landet om att ta emot dessa patienter. Vi för en nära dialog med politiker, förvaltning och patientföreningar om framtiden och jag hoppas att vi kan bidra med våra unika kunskaper och säkerställa en trygg övergång till det nya.

- Men vi är också förstås lite oroliga för att den kompetens som byggts upp här under lång tid ska tappas, det vill vi inte ska hända.

Sent under 2022 kom nya nationella riktlinjer för ett bättre omhändertagande och vårdförlopp för smärtpatienter. Tanken är att redan tidigt i primärvården fånga upp de som har risk att få långvarig smärta.

- Riktlinjerna är väldigt bra och framsynta och framhåller att olika yrkesgrupper behöver samarbeta, säger Andreas Iwarsson. Min förhoppning är att primärvården mäktar med och klarar den här omställningen, så att inte patienterna med långvarig smärta - och alla de konsekvenser i livet som smärtan medför – kommer att falla mellan stolarna. Det är mycket som ska till för ett fungerande teamarbete, som ju är vad de här patienterna behöver – att olika professioner samordnar sig och samverkar kring patienten. Men det som jag tror kommer att ta längst tid att etablera i primärvården, det är den smärtanalys som alltid sker på en smärtklink och som är oerhört viktig för hur smärtan senare behandlas.

- Sammanfattningsvis så vill jag trycka på att hela Bragée Kliniker fortsättningsvis fungerar som vanligt och att både patienter och remittenter kan fortsätta att känna sig trodda och trygga – vårt ledord. Jag säger som under pandemin – vi ställer inte in, vi ställer om. Alla är fortsättningsvis välkomna med remisser och vi har fortfarande korta väntetider.